Rada Rodziców ustaliła następującą wysokość składki na rok szkolny 2019/2020,

jest to kwota 25zł na pół roku, a 50zł na cały rok.

Wpłacać można częściowo lub w całości.

 

Wpłat można dokonywać:

    • u skarbnika klasowego
    • u przewodniczącego klasy
    • u wychowawcy klasy
    • bezpośrednio w kasie szkolnej pokój nr 104  (czynna codziennie od 7.45-9.45)
    • przelewem na konto Rady Rodziców SP1:

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
40 8780 0007 0011 2572 1000 0001

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko ucznia, klasa do której uczęszcza


Dziękujemy serdecznie za wpłaty.